Skip to main content

Accessibility controls

Contrast
Select language
Main content area

Ynglŷn â Gwasanaeth Erlyn y Goron

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS)

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn erlyn achosion troseddol sydd wedi cael eu hymchwilio gan yr heddlu a sefydliadau ymchwiliadol eraill yng Nghymru a Lloegr. Mae'r CPS yn annibynnol, ac rydym yn gwneud ein penderfyniadau yn annibynnol o'r heddlu a'r llywodraeth.

Ein dyletswydd yw sicrhau bod y person cywir yn cael ei erlyn ar gyfer y drosedd gywir, ac i ddod â throseddwyr o flaen eu gwell ble bynnag fo'n bosib.

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron:

 • yn penderfynu pa achosion dylid eu herlyn; 
 • yn pennu'r cyhuddiadau priodol mewn achosion mwy difrifol neu chymhleth, ac yn cynghori'r heddlu yn ystod cyfnodau cynnar ymchwiliadau; 
 • yn paratoi achosion ac yn eu cyflwyno yn y llys; ac 
 • yn darparu gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i ddioddefwyr a thystion yr erlyniad. 

Rhaid i erlynwyr fod yn deg, yn wrthrychol ac yn annibynnol. Wrth benderfynu a ddylid dderbyn achos troseddol, rhaid i'n cyfreithwyr ddilyn y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron. Golyga hynny, er mwyn cyhuddo rhywun o drosedd, rhaid i erlynwyr fod yn fodlon bod digon o dystiolaeth i ddarparu siawns realistig o gollfarn, a bod erlyn er budd y cyhoedd.

Mae'r CPS yn gweithio'n agos gyda'r heddlu, y llysoedd, y Farnwriaeth a phartneriaid eraill i gyflawni cyfiawnder.

Sut rydym yn gweithio

Yr egwyddorion rydym yn eu dilyn

Mae'r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron yn amlinellu'r egwyddorion cyffredinol y dylai Erlynwyr y Goron eu dilyn pan maen nhw'n gwneud penderfyniadau ar achosion. Mae'r penderfyniad a ddylid cyhuddo neu beidio yn erbyn rhywun a ddrwgdybir yn seiliedig ar Brawf Llawn y Cod fel yr amlinellir yn y Cod. Mae dau gam i Brawf Llawn y Cod:

Y cam tystiolaethol

Dyma'r cam cyntaf yn y penderfyniad i erlyn. Rhaid i Erlynwyr y Goron fod yn fodlon bod digon o dystiolaeth i ddarparu "siawns realistig o gollfarn" yn erbyn pob diffynnydd ar bob cyhuddiad. Rhaid iddynt ystyried a gellir defnyddio'r tystiolaeth ac a ydyw'n ddibynadwy. Rhaid iddynt hefyd ystyried beth allai achos yr amddiffyniad fod a sut mae'n debygol o effeithio ar achos yr erlyniad.

Mae "siawns realistig o gollfarn" yn brawf gwrthrychol. Mae'n golygu y bydd rheithgor neu fainc o ynadon, gyda'r cyfarwyddyd cywir yn unol â'r gyfraith, yn fwy tebygol na pheidio o ddyfarnu'r unigolyn a ddrwgdybir yn euog o'r cyhuddiad honedig. (Mae hwn yn brawf ar wahân i'r un y mae llysoedd troseddol eu hunain yn ei weithredu. Dylai rheithgor neu lys ynadon euogfarnu os ydyw'n sicr o euogrwydd diffynnydd yn unig.) Os nad yw'r achos yn pasio'r cam tystiolaethol, ni all fynd yn ei flaen, er gwaethaf pa mor bwysig neu ddifrifol ydyw.

Cam budd y cyhoedd

Os nad yw'r achos yn pasio'r cam tystiolaethol, yna rhaid i Erlynwyr y Goron benderfynu a oes angen erlyniad er budd y cyhoedd. Rhaid iddynt gydbwyso ffactorau o blaid ac yn erbyn erlyn yn ofalus ac yn deg. Mae'n bosib y bydd rhai ffactorau'n cynyddu'r angen i erlyn ond gallai eraill awgrymu bod gwahanol gamau o weithredu yn well.

Bydd erlyniad fel arfer yn digwydd fodd bynnag, oni bai bod yna ffactorau budd y cyhoedd sy'n tueddu yn erbyn erlyn sy'n amlwg yn drech na'r rhai sy'n tueddu o blaid. Bydd y CPS yn cychwyn neu barhau erlyniad os yw achos wedi pasio'r ddau gam yn unig.

Ein gwerthoedd


Byddwn yn annibynnol ac yn deg

Byddwn yn erlyn yn annibynnol, yn ddi-duedd ac yn ceisio cyflawni cyflawnder ym mhob achos.

Byddwn yn onest ac yn agored

Byddwn yn esbonio ein penderfyniadau, yn gosod safonau clir am y gwasanaeth y gall y cyhoedd ei ddisgwyl gennym ac yn bod yn onest os ydym yn gwneud camgymeriad.

Byddwn yn trin pawb â pharch

Byddwn yn parchu ein gilydd, ein cydweithwyr a'r cyhoedd rydym yn ei wasanaethu, gan gydnabod bod pobl y tu ôl i bob achos.

Byddwn yn ymddwyn yn broffesiynol ac yn anelu at ragoriaeth

Byddwn yn gweithio fel un tîm, gan edrych yn gyson am ffyrdd newydd a gwell o gyflwyno'r gwasanaeth gorau posib ar gyfer y cyhoedd. Byddwn yn effeithlon ac yn gyfrifol gydag arian y trethdalwyr.

Cydraddoldeb a chynhwysiant

Mae ymrwymiad y CPS at gynhwysiant a chydraddoldeb yn ganolog i sut rydym yn gweithio. Mae'n bwysig i ni fel cyflogwr ac yn ein hymagwedd at ein cyfrifoldebau fel awdurdod erlyn. Mae cysylltiadau agos rhwng y ddau - mae cefnogi gweithlu amrywiol yn ein caniatáu i ddarparu gwell gwasanaeth i'r cyhoedd.

Rydym hefyd yn gwerthfawrogi'r mewnwelediad a gawn o ymrwymo'n uniongyrchol â'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, sy'n darparu goruchwyliaeth i'w groesawu ar ein gwaith. Golyga'r ymagwedd gynhwysol hon bod:

 • Ymrwymiad cymunedol effeithiol yn adeiladu mwy o ffydd gyda bodlonrwydd dioddefwyr a thystion y cyhoedd, gyda pholisi ac arferion erlyn yn cael eu hysbysu'n well.
 • Mae gan y CPS ddiwylliant cynhwysol, wedi'i adlewyrchu yn y gweithlu amrywiol, yn lleol ac yn genedlaethol, ac ar bob lefel o'r sefydliad.
 • Trwy agor y CPS i fyny a gweithredu ar fewnbwn gan gymunedau amrywiol, rydym yn anelu at ennyn mwy o hyder yn y CPS, yn benodol gan dystion a dioddefwyr, gan arwain at well canlyniadau erlyn.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn tanategu sut rydym yn gweithio; mae data ar gael yn adran Cyhoeddiadau y wefan hon.

Ein Sefydliad

Mae tua 6,000 o bobl yn gweithio i Wasanaeth Erlyn y Goron, ar draws Cymru a Lloegr mewn amrywiaeth o rolau. Mae bron hanner ein cyflogedigion yn gyfreithwyr, sy'n gyfrifol am benderfynu a dylid erlyn achosion, ac yn cynrychioli'r Goron mewn nifer o wrandawiadau yn y llysoedd. Mae'r gweddill yn gweithio i gynorthwyo erlynwyr i baratoi achosion ar gyfer y llys, neu mewn galwedigaethau eraill gan gynnwys swyddogaethau gweithredol, cyllid, adnoddau dynol, cyfathrebu a gwasanaethau digidol a thechnoleg.

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus

Stephen Parkinson, Cyfarwyddwr Erlyniadau CyhoeddusStephen Parkinson yw'r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus. Fe'i benodwyd gan y Twrnai Cyffredinol a dechreuodd ar ei swydd ar 1 Tachwedd 2023.

Astudiodd Stephen y gyfraith yng Ngholeg Prifysgol Llundain, cyn cymhwyso fel bargyfreithiwr yn 1980 ac fel cyfreithiwr yn 2005.

Fe ddechreuodd ei yrfa gyfreithiol yn 1984 fel erlynydd iau yn Adran y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, a ddaeth yn CPS yn 1986. Aeth ymlaen i rolau Erlynydd Cangen Cynorthwyol y Goron ac yn ddiweddarach sefydlodd ac arweiniodd Uned Gydweithredu Ryngwladol y CPS.

Yn dilyn hynny, bu Stephen yn gweithio ar draws y Llywodraeth, gan gynnwys swyddi yn Adran Cyfreithiwr y Trysorlys, lle'r oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o ymgyfreitha rheoleiddiol y Llywodraeth, a'r Adran Masnach a Diwydiant, lle bu'n arwain tîm yn darparu cyngor cyfreithiol mewn ymchwiliadau cwmnïau byw. Am bedair blynedd o 1999, roedd Stephen yn Ddirprwy Bennaeth Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Stephen wedi bod yn gyfreithiwr amddiffyn. Daeth yn Bennaeth Ymarfer Troseddol yn y cwmni cyfreithiol Kingsley Napley yn 2006, gan fynd ymlaen i fod yn Uwch Bartner yn y cwmni yn 2018. Yn cynrychioli ystod o gleientiaid, datblygodd Stephen practis helaeth yn cynghori ar, neu'n ymgymryd ag ymchwiliadau, ar gyfer sefydliadau, cwmnïau ac unigolion.

Bwrdd y CPS

Mae Bwrdd y CPS yn darparu arweinyddiaeth strategol ac mae'n gyfrifol ar y cyd am gyflwyno ein hamcanion sefydliadol. Mae'n chwarae rôl allweddol wrth sicrhau bod gan y sefydliad y cyfarpar i ddarparu gwasanaeth proffesiynol, effeithlon ac o ansawdd uchel.

Monica Burch, prif aelod anweithredol y Bwrdd, sy'n cadeirio Bwrdd y CPS.

Monica Burch profile photoMae Monica wedi cael gyrfa gyfreithiol hir a nodedig, gan ymddeol fel cadeirydd ac uwch bartner yn Addleshaw Goddard LLP yn 2016. Fel cyfreithiwr, bu’n ymarfer ym meysydd ymgyfreitha masnachol a chyflafareddu rhyngwladol, gan gynghori ar ystod eang o hawliadau mewn nifer o awdurdodaethau. Yn 2010, penodwyd Monica yn Gofiadur achosion sifil.

Yn ogystal â Chadeirio Bwrdd y CPS, mae Monica yn aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau, Arweinyddiaeth a Chydnabyddiaeth. Mae hi hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol gyda thanysgrifennwr Lloyds Ark Syndicate Management Limited ac yn Argenta Private Capital Limited, yn Gyfarwyddwr Anweithredol i gwmni cyfreithiol Shoosmiths LLP ac yn aelod o Gyngor Ymgynghorol y Sefydliad Mentora, sefydliad di-elw. sylfaen cynorthwyo merched i gyrraedd brig sefydliadau mawr.

Stephen Parkinson, Cyfarwyddwr Erlyniadau CyhoeddusStephen Parkinson yw Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus (DPP).

Simon Jeffreys, Cyfarwyddyr AnweirthredolSimon Jeffreys oedd cyn Brif Swyddog Gweithredu a Prif Swyddog Ariannol The Wellcome Trust, roedd hefyd yn Brif Swyddog Gweinyddol yn Fidelity International.  Am rhan fwyaf o'i fywyd proffesiynol, roedd yn uwch bartner archwilio yn PwC, yn arwain arferion Rheoli Buddsoddi a Ystâd Real y cwmni byd-eang.

Simon yw Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg y CPS. Y tu allan i'r CPS mae'n cadeirio byrddau Aon UK ac Ymddiriedolaeth Incwm Rhyngwladol Henderson.

Hyfforddodd Subo fel gwyddonydd ymchwil, gan gwblhau ei PhD mewn Imiwnoleg Glinigol yng Ngholeg Imperial Llundain. Mae wedi bod mewn rolau uwch weithredol yn y sectorau cyhoeddus ac nid-er-elw yn ogystal ag mewn menter gymdeithasol ac mae'n dod â phrofiad rheoli ac arwain o adeilad gyrfa 25 mlynedd a thrawsnewid sefydliadau.

Mae Subo wedi bod yn Ymddiriedolwr tair elusen sy'n gweithio ym maes datblygu ac addysg ryngwladol. Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ambiwlans Arfordir y De-ddwyrain a Bromley Healthcare CIC gan ddefnyddio ei chefndir clinigol ac addysg i gefnogi'r gwaith o ddarparu gofal brys, brys a chymunedol.

Mae'n uwch hyfforddwr a mentor arweinyddiaeth hyfforddedig ac wedi bod yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch am 21 mlynedd.

Mae Kathryn wedi treulio dros 40 mlynedd o'i gyrfa mewn gwasanaeth cyhoeddus. Yn 2007 dyfarnwyd OBE iddi am wasanaethau i bobl ag anableddau dysgu tra'n Brif Weithredwr elusen genedlaethol Voice UK.

Fe'i penodwyd yn Gomisiynydd y Dioddefwyr a'r Goroeswyr yng Ngogledd Iwerddon yn 2012, ac fe roddodd lais i ddioddefwyr y Trafferthion a goruchwylio'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau am eu cefnogaeth.

Yn 2014, daeth yn Gomisiynydd ar ran Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, gyda chyfrifoldeb am saith heddlu yng nghanolbarth Lloegr a'r Gogledd.

Yn 2016, dechreuodd Kathryn rôl Prif Ombwdsmon Cyfreithiol Cymru a Lloegr.

Ers Ionawr 2018 Kathryn yw Comisiynydd Safonau y Senedd, un o swyddogion annibynnol Tŷ'r Cyffredin. Ym mis Medi 2022 cafodd Kathryn ei phenodi yn Gadeirydd Bwrdd Safonau'r Bar.

Rôl y Cyfarwyddwyr Anweithredol yw darparu safbwynt allanol, herio a chynghori ar faterion a gyfeirir i'r Bwrdd.

Uwch arweinyddiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS)

Tristan Bradshaw - Cyfarwyddwr Newid Gweithredol a Chyflenwi (dros dro)

Fel Cyfarwyddwr Newid Gweithredol a Chyflawni, mae gan Tristan gyfrifoldeb am berfformiad a gwelliant parhaus gweithrediadau ar draws y CPS. Mae'n arwain ein Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau sy'n gyfrifol am newid gweithredol, busnes llys, rheoli perfformiad, cydymffurfiaeth weithredol a sicrwydd, hyfforddiant cyfreithiol a gweithredol, gwelliant parhaus ac effeithiolrwydd gweithredol.

Ef hefyd yw Pennaeth Proffesiwn y CPS ar gyfer Cyflawni Gweithredol ac mae'n arwain y Grŵp Cyflawni Busnes.

Mae Tristan wedi gweithio i'r CPS am y rhan fwyaf o'i yrfa mewn amrywiaeth o rolau ar draws Unedau Gweithredol, pencadlys cenedlaethol CPS, fel rhan o dîm prosiect amlasiantaeth CJS, fel Uwch Reolwr Busnes CPS yn CPS Llundain, fel Rheolwr Busnes Ardal CPS Gorllewin Canolbarth Lloegr, a Dirprwy Gyfarwyddwr Cyflenwi Gweithredol.


Dawn Brodrick - Prif Swyddog Pobl

Cyn ymuno â'r CPS treuliodd Dawn bum mlynedd fel Prif Swyddfa Pobl yn Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty King's College.

Cyn hynny, bu'n Gyfarwyddwr Pobl yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, ac mae wedi bod mewn amrywiaeth o rolau uwch yn Adran Cyllid a Thollau EM a'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Dechreuodd Dawn ei gyrfa ar reng flaen y DWP a bu'n gweithio mewn rolau gweithredol ar draws Llundain, gan gynnwys rheoli ac arwain gweithrediadau Canolfan Waith.

Mae ganddi radd meistr mewn Rheoli Adnoddau Dynol Strategol ac mae'n Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD). Yn 2015, derbyniodd Dawn CB yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am wasanaethau i'r sector cyhoeddus.


Mike Browne - Cyfarwyddwr Cyfathrebu (dros dro)

Bu Mike yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Cymdeithas y Gyfraith am chwe blynedd.

Mae hefyd yn dod â phrofiad arweinyddiaeth cyfathrebu gan ystod o sefydliadau gan gynnwys yr Ombwdsmon Seneddol a'r Gwasanaeth Iechyd, y Sefydliad Iechyd a'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Fe'i gwnaed yn Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus yn 2022 ac mae wedi cadeirio ei Bwyllgor Practisau Proffesiynol.​

 


Steve Buckingham - Prif Swyddog Cyllid

Steve yw Prif Swyddog Cyllid (CFO) Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) sy'n ymgymryd â swydd ym mis Mai 2021.

Mae'n aelod o Grŵp Gweithredol CPS (EG) ac yn Gadeirydd Pwyllgor Buddsoddi CPS (IC) ac mae hefyd yn aelod annibynnol o Bwyllgor Archwilio'r Llynges Frenhinol (RN).   

Mae Steve wedi dal uwch swyddi ariannol a masnachol ar draws y llywodraeth yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Comisiwn Cynnal a Chadw Plant a Gorfodi a Swyddi a Mwy.

Dechreuodd Steve ei yrfa yn gweithio i'r BT Group Plc lle cymhwysodd fel Cyfrifydd Rheoli Byd-eang Siartredig.


Matthew Cain - Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth (dros dro)

Ymunodd Matthew â'r CPS yn 2022 ac mae'n arwain y Gyfarwyddiaeth Ddigidol a Gwybodaeth.

Fel Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth, Matthew yw'r aelod o'r grŵp gweithredol sy'n gyfrifol am holl dechnoleg, trawsnewid digidol, diogelwch a rheoli gwybodaeth y sefydliad. Mae ei ffocws ar adeiladu timau sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr gyda diogelwch wrth wraidd popeth a wnawn.

Yn flaenorol, adeiladodd Matthew dîm gwasanaethau cwsmeriaid arobryn, digidol a data ym Mwrdeistref Hacni Llundain. Cyd-sefydlodd asiantaeth ymchwil cyfryngau cymdeithasol sy'n darparu gwasanaethau i frandiau byd-eang. Mae hefyd wedi gwasanaethu fel ymddiriedolwr sefydliad celfyddydol cenedlaethol.

 


Gregor McGill - Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

Cymhwysodd Gregor McGill fel cyfreithiwr yn 1987. Yn 2002, ymunodd Gregor ag HM Customs & Excise fel uwch gyfreithiwr.

Yn 2006, penodwyd Gregor yn Bennaeth yr Is-adran Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn Swyddfa Erlyn Cyllid a Thollau (RCPO).

Yn 2009, penodwyd Gregor yn Bennaeth yr Adran Erlyn Twyll ac yn 2010 fel Cyfarwyddwr Cyfreithiol yn CPS Llundain.

Penodwyd Gregor yn Bennaeth yr Is-adran Troseddau Cyfundrefnol yn y CPS ym mis Awst 2012 a bu'n gweithio'n agos gyda'r Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol. Dechreuodd Gregor ei rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol y CPS ym mis Ionawr 2016.

 


Grace Ononiwu - Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

Cafodd Grace Ononiwu ei phenodi'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron ym mis Ebrill 2021. Cymhwysodd Grace fel cyfreithiwr ym 1991 ac ymunodd â chwmni preifat o gyfreithwyr sy'n ymarfer cyfraith droseddol.

Ymunodd â'r CPS fel Erlynydd y Goron a daliodd nifer o swyddi, a arweiniodd at ei phenodi'n Brif Erlynydd y Goron Swydd Northampton ym mis Ebrill 2005, gan wneud iddi'r Caribî Affricanaidd cyntaf i gael ei phenodi'n Brif Erlynydd y Goron yn hanes y CPS.

Yn 2012, fe'i penodwyd yn Brif Erlynydd y Goron ar gyfer Rhanbarth Dwyrain Lloegr, ac yn 2014 fe'i penodwyd yn Brif Erlynydd y Goron yn Rhanbarth Gorllewin Canolbarth Lloegr, gan ei gwneud y fenyw gyntaf a'r person Du cyntaf i ddal y ddwy swydd. Yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2019, dyfarnwyd Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig i Grace am wasanaethau i Gyfraith a Threfn.


Baljit Ubhey - Cyfarwyddwr Strategaeth a Pholisi

Ymunodd Baljit Ubhey â Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) fel hyfforddai cyfreithiol yn 1992 gan gymhwyso'n ddiweddarach fel erlynydd yn Llundain. Ers hynny mae Baljit wedi cael llawer o rolau gan gynnwys Prif Erlynydd y Goron CPS Llundain.

Ym mis Ionawr 2017, penodwyd Baljit yn Gyfarwyddwr Polisi a Chynhwysiant Erlyn, gan arwain tîm polisi o fewn cyfarwyddiaeth gweithrediadau'r CPS tra'n arwain ar gydraddoldeb a chynhwysiant ar draws y gwasanaeth. Ym mis Medi 2019 daeth Baljit yn Gyfarwyddwr y Strategaeth a'r Gyfarwyddiaeth Polisi.

Yn ogystal â'i gyrfa gyda'r CPS, mae Baljit wedi dal nifer o rolau allanol megis cyfarwyddwr anweithredol ar gyfer BARTS ac Ysbyty Brenhinol Llundain ac mae wedi gweithio gyda nifer o elusennau.

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn gyfrifol am sicrhau bod Bwrdd Gwasanaeth Erlyn y Goron a Swyddogion Cyfrifyddu yn cael y sicrwydd sydd ei angen arnynt o ran rheoli risg, yr amgylchedd rheoli, cywirdeb y datganiadau ariannol ac elfennau eraill o'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Caiff y Pwyllgor ei gadeirio gan Aelod Anweithredol o'r Bwrdd (NEBM). Mae NEBM a dau aelod annibynnol arall yn ymuno ag ef. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn.

Aelodau presennol y Pwyllgor:

 • Simon Jeffreys (Cadeirydd)
 • Max Hill KC
 • Michael Dunn
 • Deborah Harris FCA
 • Dr Subo Shanmuganathan

Aelodau Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Michael Dunn

Photo of Michael WebbAr hyn o bryd mae Michael yn Gyfarwyddwr Anweithredol, Cadeirydd Archwilio ac Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol London & Continental Railways Limited (LCR Properties) sy'n gweithio rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat i ddatblygu prosiectau tai ag elfennau trafnidiaeth. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol y Grŵp Tai Storm. Cyn hynny, bu'n gwasanaethu fel Cadeirydd Anweithredol ac Archwilio a Risg ar fwrdd Metropolitan Thames Valley Housing Association ac fel Cadeirydd Anweithredol Metworks.

Yn Gyfrifydd Siartredig ag uwch brofiad cyllid a risg mewn eiddo, adeiladu, trysorlys, busnesau rheoledig a chysylltiadau buddsoddwyr, roedd gynt yn Brif Swyddog Ariannol yr arbenigwr adfywio St Modwen Properties plc ac ddarparwr gwasanaeth cymorth May Gurney Integrated Services plc.

Ymunodd Michael â Phwyllgor Archwilio a Risg Gwasanaeth Erlyn y Goron ym mis Tachwedd 2021.

Deborah Harris FCA

Deborah HarrisMae Deborah yn aelod o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ac yn aelod anweithredol profiadol.

Y tu allan i’r CPS, mae Deborah yn Gyfarwyddwr a Chadeirydd Pwyllgor Risg ac Archwilio ar gyfer Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance ac yn Ymddiriedolwr ac yn Gadeirydd Pwyllgor Risg, Archwilio a Chydymffurfiaeth Cymdeithas y Plant, elusen genedlaethol.

Deborah hefyd yw Cadeirydd sefydlu’r rhwydwaith grymuso menywod Lean In UK ac ar hyn o bryd mae’n Ddirprwy Lywydd Cymdeithas Cyfrifwyr Siartredig Llundain, ac yn aelod o Gyngor yr ICAEW.

Mae'r Pwyllgor Enwebiadau, Arweinyddiaeth a Chydnabyddiaeth (NLRC) yn gyfrifol am gynghori Bwrdd y CPS ar elfennau allweddol effeithiolrwydd sy'n gysylltiedig â diwylliant sefydliadol a strategaethau arweinyddiaeth, gan gynnwys sicrhau bod systemau cadarn ar waith i nodi a datblygu uwch arweinwyr o gronfeydd talent amrywiol, tynnu llun. sefydlu cynlluniau gweithlu ac olyniaeth priodol a chraffu ar strwythurau cymhelliant. Mae aelodaeth NLRC yn cynnwys y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, y Prif Weithredwr a dau Aelod Anweithredol o'r Bwrdd, gyda'r Prif Swyddog Pobl yn fynychwr gofynnol. Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.

Aelodau presennol y Pwyllgor

 • Kathryn Stone (Cadeirydd)
 • Max Hill KC
 • Monica Burch

Mae'r Bwrdd Strategol Gweinidogol (MSB) yn Fwrdd ar y cyd rhwng Swyddfa Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r Twrnai Cyffredinol. Fe'i ffurfiwyd ym mis Mawrth 2019 fel rhan o Fframwaith Gwasanaeth Erlyn y Goron/Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol. Diweddarwyd y Fframwaith ym mis Rhagfyr 2020. Nod trosfwaol MSB yw goruchwylio cyfeiriad strategol Gwasanaeth Erlyn y Goron a dwyn y Gwasanaeth i gyfrif o ran cyflawni ei amcanion strategol. Caiff yr MSB ei gadeirio gan y Twrnai Cyffredinol. Mae'r aelodau'n cynnwys y Cyfreithiwr Cyffredinol, Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Prif Weithredwr Gwasanaeth Erlyn y Goron, Aelod o Fwrdd Anweithredol Arweiniol Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chyfarwyddwr Cyffredinol Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol. Maent yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn. Gellir gweld cofnodion y cyfarfod hwn ar wefan Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol.


Is-adrannau Gwaith Achos Arbenigol ac Enillion Troseddau y CPS

 

Mae ein Hadrannau Gwaith Achos Canolog yn delio â rhai o'r achosion mwyaf cymhleth yr ydym yn eu herlyn. Maent yn gweithio'n agos ag ymchwilwyr arbenigol o amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol, Cyllid a Thollau EM a Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu, yn ogystal â heddluoedd ledled Cymru a Lloegr.

Yr adrannau arbenigol, pob un dan arweiniad Pennaeth Adran (sy'n cyfateb i Brif Erlynydd y Goron), yw:

Eich CPS lleol

Mae'r CPS yn gweithredu ar draws Cymru a Lloegr, gyda 14 tîm rhanbarthol yn erlyn achosion yn lleol.
Arweinir pob un o'r 14 Ardaloedd hyn o'r CPS gan Brif Erlynydd y Goron, ac maen nhw'n gweithio'n agos gyda heddluoedd lleol a phartneriaid cyfiawnder troseddol eraill.

Darganfyddwch bwy yw pwy yn eich ardal, a darllen mwy am achosion lleol.

Gwybodaeth am eich Ardal

Scroll to top